O obradach jury — luźne gadki.

O obra­dach jury w kon­kur­sie o medal tar­gów Film Video Foto opo­wia­da­ją Mar­cin Bój­ko i Szy­mon Glo­nek.

Komentarze

komen­ta­rzy

Top