O fotografii i podróżach — Marcin Dobas

O swo­jej pracy, podró­żach oraz pla­nach na przy­szłość opo­wiada Mar­cin Dobas. Mar­cin współ­pra­cuje z Olym­pu­sem, dzięki czemu w swo­ich podró­żach bar­dzo czę­sto testuje naj­now­sze apa­raty tej firmy. Ostat­nio testo­wał nowego OM-D E-M5 Mark II.

Komentarze

komen­ta­rzy

Top