Nowy bezprzewodowy system sterowania oświetleniem — prototyp Sony

Pod­czas tar­gów Pho­to­gra­phy Show 2016 firma Sony po raz pierw­szy w Euro­pie pokaże pro­to­typ nowego bez­prze­wo­do­wego sys­temu ste­ro­wa­nia oświe­tle­niem, speł­nia­ją­cego rosnące wyma­ga­nia pro­fe­sjo­nal­nych foto­gra­fów posłu­gu­ją­cych się sprzę­tem Sony.

Nowy sys­tem oświe­tle­nia jest prze­zna­czony do użytku z apa­ra­tami α z wymien­nymi obiek­ty­wami oraz zewnętrz­nymi lam­pami bły­sko­wymi. W jego skład wej­dzie bez­prze­wo­dowy ste­row­nik radiowy FA-WRC1M oraz odbior­nik bez­prze­wo­dowy FA-WRR1.

Nowy, oparty na łącz­no­ści radio­wej sys­tem zdal­nego ste­ro­wa­nia będzie miał nawet 30 metrów zasięgu. Zapewni dzięki temu wyjąt­kową ela­stycz­ność pracy z bez­prze­wo­do­wymi lam­pami bły­sko­wymi i zna­ko­mite dzia­ła­nie w każ­dych warun­kach. Sys­tem pozwala na ste­ro­wa­nie mak­sy­mal­nie 15 zewnętrz­nymi lam­pami bły­sko­wymi w mak­sy­mal­nie 5 gru­pach. Użyt­kow­nik ma moż­li­wość ręcz­nego lub auto­ma­tycz­nego ste­ro­wa­nia mocą bły­sku obsłu­gi­wa­nych lamp. Nowy sys­tem pozwoli ponadto na syn­chro­ni­za­cję lamp z cza­sami migawki do 1/250 sekundy; dostępny będzie też tryb syn­chro­ni­za­cji z krót­kimi cza­sami eks­po­zy­cji (HSS).

Nowy bez­prze­wo­dowy sys­tem ste­ro­wa­nia oświe­tle­niem będzie dostępny w Euro­pie latem 2016 r. Ceny i dokładne dane tech­niczne zostaną podane w póź­niej­szym ter­mi­nie.

Źró­dło: Mate­riały Pra­sowe Sony

Komentarze

komen­ta­rzy

Top