Nowe obiektywy Sony: telezoom FE 70–300 mm F4,5–5,6 G OSS i stałoogniskowy model 50 mm F1,8

Firma Sony poin­for­mo­wała o wpro­wa­dze­niu dwóch nowych obiek­ty­wów. Oba modele — tele­obiek­tyw zmien­no­ogni­skowy FE 70–300 mm F4,5–5,6 G OSS i obiek­tyw sta­ło­ogni­skowy 50 mm F1,8 — są prze­zna­czone do kor­pu­sów z peł­no­klat­kową matrycą obrazu i wypo­sa­żone w moco­wa­nie typu E.

Nowy tele­zoom FE 70–300 mm F4,5–5,6 G OSS to pierw­szy obiek­tyw Sony α z moco­wa­niem typu E, któ­rego mak­sy­malna ogni­skowa wynosi 300 mm. Jego wyróż­ni­kami są duża roz­dziel­czość i dosko­nałe para­me­try optyczne w całym zakre­sie ogni­sko­wych. Sta­ło­ogni­skowy obiek­tyw 50 mm F1,8 zwraca z kolei uwagę bar­dzo małymi wymia­rami, lek­ko­ścią i przy­stępną ceną. Ide­al­nie nadaje się przez to dla osób, które mimo ogra­ni­czo­nego budżetu chcą korzy­stać z zalet obiek­tywu sta­ło­ogni­sko­wego o dużym otwo­rze przy­słony.

Teleobiektyw zmiennoogniskowy FE 70–300 mm F4,5–5,6 G OSS
Tele­obiek­tyw zmien­no­ogni­skowy FE 70–300 mm F4,5–5,6 G OSS

Tele­obiek­tyw zmien­no­ogni­skowy FE 70–300 mm F4,5–5,6 G OSS

Nowy tele­obiek­tyw zmien­no­ogni­skowy FE 70–300 mm F4,5–5,6 G OSS (SEL70300G) prze­wyż­sza wszyst­kie obecne modele z moco­wa­niem typu E war­to­ścią mak­sy­mal­nej ogni­sko­wej, wyno­szącą 300 mili­me­trów. W nowo­cze­snej kon­struk­cji optycz­nej wyko­rzy­stano cztery soczewki asfe­ryczne, dwie soczewki ze szkła ED (Extra-low Disper­sion — o bar­dzo małej dys­per­sji) oraz powłokę Sony Nano AR. Połą­cze­nie tych ele­men­tów sku­tecz­nie kom­pen­suje dys­tor­sję, aber­ra­cję sfe­ryczną i aber­ra­cję chro­ma­tyczną, a w rezul­ta­cie pozwala uzy­skać piękny obraz foto­gra­ficzny i fil­mowy.

Wyróż­ni­kiem tego modelu jest rów­nież naj­lep­sza w tej kla­sie sprzętu mini­malna odle­głość od obiektu: 0,9 m przy mak­sy­mal­nym powięk­sze­niu 0,31x. Tele­obiek­tyw dosko­nale spraw­dza się więc w makro­fo­to­gra­fii, tym bar­dziej że zapew­nia dosko­nałą ostrość obrazu aż po same naroża kadru.

Wbu­do­wany sta­bi­li­za­tor obrazu Opti­cal Ste­ady­Shot kom­pen­suje skutki drgań przy foto­gra­fo­wa­niu z ręki i zapo­biega zama­zy­wa­niu się obrazu. Wypo­sa­że­nie nowego modelu SEL70300G obej­muje też liniowy sys­tem napędu, który gwa­ran­tuje szyb­kie, płynne i ciche dzia­ła­nie sys­temu AF. Odporna na pył i wil­goć kon­struk­cja zapew­nia nie­za­wodne dzia­ła­nie w trud­nych warun­kach, na przy­kład przy złej pogo­dzie.

Obiektyw stałoogniskowy FE 50 mm F1,8
Obiek­tyw sta­ło­ogni­skowy FE 50 mm F1,8

Nowy obiek­tyw sta­ło­ogni­skowy FE 50 mm F1,8

Ważący 192 g sta­ło­ogni­skowy obiek­tyw stan­dar­dowy FE 50 mm F1,8 (SEL50F18F) łączy duży poten­cjał z małymi wymia­rami i atrak­cyjną ceną. Ide­al­nie nadaje się dla osób hob­by­stycz­nie zaj­mu­ją­cych się foto­gra­fią i fil­mo­wa­niem, które poszu­kują sta­ło­ogni­sko­wego obiek­tywu o dużym otwo­rze przy­słony za przy­stępną cenę.

Obiek­tyw ma nową kon­struk­cję optyczną. Wyko­rzy­stana w niej soczewka asfe­ryczna sku­tecz­nie kom­pen­suje różne rodzaje aber­ra­cje i pomaga w uzy­ska­niu pięk­nego, żywego obrazu. Dodat­kową zaletę sta­nowi przy­słona kołowa otwie­rana mak­sy­mal­nie do F1,8. Zapew­nia ona piękny efekt „bokeh”, czyli wizu­alny kon­trast mię­dzy ostro uję­tym głów­nym moty­wem zdję­cia a miękko roz­my­tym tłem. Dla więk­szej trwa­ło­ści gniazdo moco­wa­nia nowego obiek­tywu sta­ło­ogni­sko­wego jest wyko­nane z litego metalu.

Tele­obiek­tyw zmien­no­ogni­skowy FE 70–300 mm F4,5–5,6 G OSS oraz obiek­tyw sta­ło­ogni­skowy FE 50 mm F1,8 poja­wią się w Euro­pie w kwiet­niu.

Źró­dło: Mate­riały Pra­sowe Sony

Komentarze

komen­ta­rzy

Top