Nigdy ekstrema mnie nie interesowały — Tomasz Tomaszewski o fotografowaniu Polski

Czy trzeba mieć super temat, wyje­chać w egzo­tyczne miej­sce albo uczest­ni­czyć w nad­zwy­czaj­nych wyda­rze­niach, żeby mieć dobre zdję­cia — o to Paweł Duma zapy­tał Toma­sza Toma­szew­skiego. Odpo­wia­da­jąc foto­graf powie­dział, że nigdy nie inte­re­so­wały go eks­trema. A o czym jesz­cze Pano­wie roz­ma­wiali — zobacz­cie.

Komentarze

komen­ta­rzy

Top