Moni­tory do zadań spe­cjal­nych i ich miej­sce w sys­te­mie CMS

Paweł Wasz­niew­ski eks­pert EIZO Pol­ska opo­wiada o moni­to­rach. Dla­czego jest to tak ważny i nie­stety nie­do­ce­niany ele­ment pracy foto­grafa. Na co zwró­cić uwagę przy wybo­rze moni­tora? Jak uło­żyć przy­go­to­wać swoje miej­sce pracy do obróbki zdjęć? Mię­dzy innymi na te pyta­nia Paweł odpo­wiada pod­czas wykładu.

Komentarze

komen­ta­rzy

Top