Marcin Bójko o przyszłości Foto-Plus

Paweł Duma roz­ma­wia z Mar­ci­nem Bójko o tym jaka przy­szłość jest przed cza­so­pi­smem Foto-Plus oraz por­ta­lem DFV​.pl. Pano­wie wspo­mi­nają też o tym co dzieje się na tar­gach oraz o pra­cach jury w kon­kur­sie o medal tar­gowy.

Komentarze

komen­ta­rzy

Top