Majdan w obiektywie Jakuba Szymczuka

Kil­ka­dzie­siąt foto­gra­fii Jakuba Szym­czuka układa się w nie­zwy­kłą opo­wieść o kijow­skim Maj­da­nie, który był naj­więk­szym wstrzą­sem w Euro­pie od czasu upadku muru ber­liń­skiego. Pro­test w Kijo­wie trwał od listo­pada 2013 roku do lutego 2014 roku, a naj­bar­dziej dra­ma­tyczne wyda­rze­nia, udo­ku­men­to­wane przez Szym­czuka, roz­gry­wały się od 18 do 20 lutego 2014 roku. Wystawa przy­go­to­wana we współ­pracy z „Gościem Nie­dziel­nym”.

Majdan w obiektywie Jakuba Szymczuka
Maj­dan w obiek­ty­wie Jakuba Szym­czuka

Na kijow­skim Maj­da­nie foto­re­por­ter „Gościa Nie­dziel­nego” Jakub Szym­czuk zro­bił wiele zdjęć, które stały się póź­niej sym­bo­lem tam­tego pro­te­stu. Powsta­wały w ostat­niej fazie kon­fliktu, a więc w dru­giej poło­wie lutego 2014 r. Ilu­strują napię­cie na uli­cach Kijowa, kiedy trwały jesz­cze roz­mowy, wresz­cie są zapi­sem dwóch naj­bar­dziej dra­ma­tycz­nych dni 19 i 20 lutego. Wtedy wła­dza zde­cy­do­wała się siłą stłu­mić trwa­jące już trzy mie­siące pro­te­sty. Spo­śród tych zdjęć jedno jest wyjąt­kowe, w sym­bo­licz­nym skró­cie wyraża tra­gizm kijow­skiego Czar­nego Czwartku. Przed­sta­wia mło­dego ochot­nika z Dublan Ana­to­lija Żało­wagę , zastrze­lo­nego przez snaj­pera oraz pró­bu­ją­cego go rato­wać Olega Pac­kana. Jakub zro­bił je w gór­nej czę­ści ulicy Insty­tuc­kiej o godz. 10.24 czasu miej­sco­wego. Toż­sa­mość uwiecz­nio­nych na zdję­ciu postaci pozna­li­śmy dzięki temu, że skon­tak­to­wał się z nim ojciec Ana­to­lija, pra­gnąc poznać oko­licz­no­ści śmierci syna. Ta foto­gra­fia została ogło­szona Zdję­ciem Roku 2014 oraz Zdję­ciem 10-lecia kon­kursu Grand Press Photo.

kura­tor: Andrzej Gra­jew­ski

Godziny otwar­cia gale­rii:
wto­rek – nie­dziela 10:00 – 18:00
Patio MCK (I pię­tro)
Ceny bile­tow:
wstęp wolny
Źró­dło: MCK

Komentarze

komen­ta­rzy

Top