Leica i Lumu — tradycja i nowoczesność.

Sła­wo­mir Kasper z Leica Camera Poland opo­wiada o soju­szu Leici z Huawei i nowych obiek­ty­wach. Ale także w naszym stu­dio zapo­wie­dział wpro­wa­dze­nie na Pol­ski rynek nowych marek  i urzą­dzeń. Dla foto­gra­fów i fil­mow­ców szcze­gól­nie inte­re­su­jące są dwa z nich — lampa na smart­fony i świa­tło­mierz Lumu. Jak dzia­łają — zobacz­cie.

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Top