Lampy Fomei — synchronizacja z krótkimi czasami

Łukasz Borow­ski opo­wiada o nowej funk­cjo­nal­no­ści lamp Fomei czyli syn­chro­ni­za­cji z krót­kimi cza­sami otwar­cia migawki do 1/8000.  Na ten moment działa z apa­ra­tami Nikon i Canon ale wkrótce ma być roz­sze­rze­nie.  A co jesz­cze cie­ka­wego w tych lam­pach?  Posłu­chaj­cie.

Komentarze

komen­ta­rzy

Top