Karol Wójcicki — fotograf gwiazd

W naszym stu­dio Karol Wój­cicki pro­wa­dzący Z głową w gwiaz­dach, popu­la­ry­za­tor astro­no­mii opo­wiada o foto­gra­fo­wa­niu gwiazd i nieba. Naj­bliż­sza gwiazda jaką foto­gra­fo­wał była odda­lona od niego o 350 km. Pod­czas swo­jego wykładu na tar­gach opo­wia­dał o tym jak widzi niebo. A w roz­mo­wie z Mar­ci­nem Bójko mówił o mini­mum sprzę­to­wym jakie potrze­bu­jemy do roz­po­czę­cia foto­gra­fo­wa­nia nieba.

Komentarze

komen­ta­rzy

Top