Jurajska Grupa Fotograficzna

W naszym stu­dio gościli przed­sta­wi­ciele Juraj­skiej Grupy Foto­gra­ficz­nej. Opo­wia­dali o tym co się dzieje foto­gra­ficz­nego i fil­mo­wego na jurze krakowsko-częstochowskiej. Warto posłu­chać, warto poje­chać.

Komentarze

komen­ta­rzy

Top