Jurajska Grupa Fotograficzna

Grze­gorz Maciąg opo­wiada o kra­jo­bra­zach i ple­ne­rach jakie można zoba­czyć na jurze kra­kow­sko — czę­sto­chow­skiej i zapra­szał do przy­je­cha­nia i foto­gra­fo­wa­nia w tym zakątku Pol­ski. Grupa orga­ni­zuje wiele ple­ne­rów, warsz­ta­tów i festi­wali. Warto śle­dzić ich dzia­łal­ność i brać udział w tym co robią.

Komentarze

komen­ta­rzy

Top