Jak zostać zawo­do­wym ope­ra­to­rem bez­za­ło­go­wych stat­ków powietrz­nych?

O tym jak zdo­być upra­wie­nia na bez­za­ło­gowe statki powietrzne czyi drony opo­wiada Michał Fran­kie­wicz Bar­to­lini Air oraz Mate­usz Kubat z Poli­tech­niki Łódz­kiej.

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Top