Jak dobrze drukować zdjęcia?

Pole­camy warsz­taty druku przy­go­to­wane przez Medi­kon. Szcze­góły w infor­ma­cji pra­so­wej poni­żej.

Medi­kon Pol­ska zapra­sza na bez­płatne szko­le­nia z druku foto­gra­ficz­nego i zarzą­dza­nia barwą Szkoła Druku Medi­kon połą­czone z poka­zem moż­li­wo­ści naj­now­szych dru­ka­rek foto­gra­ficz­nych EPSONDNP, moni­to­rów gra­ficz­nych EIZO, roz­wią­zań do kali­bra­cji X-Rite i Data­co­lor, ska­ne­rów do fil­mów Plu­stek, papie­rów foto­gra­ficz­nych do druku atra­men­to­wego SIHL MASTERCLASS, FOMEI Col­lec­tion, Fome­iJet i HARMAN by Hah­ne­mühle oraz oświe­tle­nia foto­gra­ficz­nego, stu­dyj­nego i ple­ne­ro­wego FOMEI.
Naj­bliż­sze edy­cje szko­leń odbędą się od 26 lutego do 8 marca 2016 w 5 mia­stach w Pol­sce.

Miej­sce i czas szko­leń:
26 luty 2016 — Zawier­cie, Sky­li­ght Stu­dio, http://​sky​li​ght​stu​dio​.com​.pl
27 luty 2016 — Kra­ków, Stu­dio Uni­que, http://​stu​dio​-uni​que​.pl
2 marca 2016 — Kosza­lin, Bał­tycka Szkoła Foto­gra­fii, http://​szko​la​fo​to​gra​fii​.eu
3 marca 2016 — Sopot, Sopocka Szkoła Foto­gra­fii, http://​szko​la​fo​to​gra​fii​.pl
8 marca 2016 — War­szawa, Stu­dio Medi­kon, http://​medi​kon​.pl

Pod­czas szko­le­nia w kra­kow­skim Stu­dio Uni­que będzie można testo­wać lampy Fomei w try­bie HSS, z krót­kimi cza­sami do 1/8000s, umoż­li­wia­ją­cym „zamra­ża­nie” ruchu.

Szko­le­nia odby­wać się będą w godzi­nach 10:00–15:00.
Szko­le­nia są bez­płatne. Koszt uczest­nic­twa: 0 PLN.

Ze względu na duże zain­te­re­so­wa­nie szko­le­niami i ogra­ni­czoną ilość miejsc obo­wią­zują zapisy. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje i zapisy na stro­nie: http://​bit​.ly/​s​z​k​o​l​a​-​d​r​u​k​u​-​m​e​d​i​k​o​n​-​2​016

szkola-druku-medikon-800

Pro­gram warsz­ta­tów:

Część I
Szkoła Druku Medi­kon
Zarzą­dza­nie barwą w foto­gra­fii i foto­gra­ficzny druk atra­men­towy 10:00 — 13:00
Szko­le­nie popro­wa­dzi Szy­mon Aksie­nio­nek z firmy Medi­kon Pol­ska.

Przy­go­to­wa­nie cyfro­wej ciemni – moni­tora, dru­karki, papieru i opro­gra­mo­wa­nia – do pracy umoż­li­wia­ją­cej edy­cję i dru­ko­wa­nie zdjęć cyfro­wych zgod­nie z zasa­dami zarzą­dza­nia barwą. Uczest­nicy dowie­dzą się jak w prak­tyce, mając do dys­po­zy­cji moni­tor gra­ficzny i urzą­dze­nia do kali­bra­cji, zaawan­so­waną atra­men­tową dru­karkę foto­gra­ficzną, papier foto­gra­ficzny, przy­go­to­wać sta­no­wi­sko pracy z foto­gra­fią cyfrową  umoż­li­wia­jące prze­pływ pracy zgodny z zasa­dami zarzą­dza­nia barwą i popraw­nie przy­go­to­wać do druku oraz wydru­ko­wać zdję­cie z uży­ciem pro­fili ICC.

Pod­czas szko­le­nia, entu­zja­ści foto­gra­fii oraz zawo­dowcy, pra­cu­jący na co dzień z odbit­kami foto­gra­ficz­nymi w punk­tach druku, stu­diach i labo­ra­to­riach foto­gra­ficz­nych, będą mogli poznać naj­now­sze tech­no­lo­gie uzy­ski­wa­nia odbi­tek foto­gra­ficz­nych ze zdjęć cyfro­wych, takie jak:
* Moni­tory gra­ficzne z kali­bra­cją sprzę­tową EIZO Colo­rEdge
* Dru­karki foto­gra­ficzne Epson Sure­Co­lor  i L-series
* Suche mini­laby Epson Sure­Lab SL-D700
* Dru­karki ter­mo­su­bli­ma­cyjne DNP DS620, DS-RX1, DS-SL620
* Kali­bra­tory X-Rite i Data­co­lor
* Ska­nery do fil­mów Plu­stek Optic­Film
* Papiery do druku atra­men­to­wego SIHL MASTERCLASS, FOMEI Col­lec­tion, Fome­iJet i HARMAN by Hah­ne­mühle

Pod­czas spo­tka­nia oma­wiane będą nastę­pu­jące zagad­nie­nia:
* Zarzą­dza­nie barwą w śro­do­wi­sku pracy foto­grafa – zasada dzia­ła­nia.
* Róż­nice mię­dzy urzą­dze­niami w pro­ce­sie two­rze­nia obrazu cyfro­wego.
* Kon­trola koloru i balansu bieli w lustrzance cyfro­wej.
* For­mat pliku – RAW czy JPG – róż­nice w zakre­sie repro­duk­cji barwy.
* Pod­sta­wowe modele i prze­strze­nie barwne w foto­gra­fii – RGB czy CMYK?
* Pro­file ICC – czym są i dla­czego są takie ważne?
* Moni­tor do pracy z foto­gra­fią – wybór, kali­bra­cja i pro­fi­lo­wa­nie.
* Kali­bra­cja pro­gra­mowa i sprzę­towa – róż­nice i moż­li­wo­ści.
* Zarzą­dza­nie barwą w pro­gra­mie Adobe Pho­to­shop.
* Soft­pro­ofing – symu­la­cja barw wydruku w opro­gra­mo­wa­niu Adobe Pho­to­shop i Mirage.
* Pro­ofing i soft­pro­ofing – kiedy sto­so­wać, na co uwa­żać.
* Przy­go­to­wa­nie i dru­ko­wa­nie foto­gra­fii z uży­ciem pro­fili ICC.
* Wpływ oto­cze­nia na odwzo­ro­wa­nie barw na moni­to­rze i wydru­kach.
* Papiery do druku atra­men­to­wego – prze­gląd sze­ro­kiej gamy pod­łoży do dru­ka­rek atra­men­to­wych – od pod­sta­wo­wych powle­ka­nych papie­rów błysz­czą­cych po eks­klu­zywne pod­łoża matowe, arty­styczne (Fine Art, Canvas) i archi­walne (Baryta, Fibre Base, 100% Cot­ton).

Część II
Szkoła foto­gra­fii FOMEI
Świa­tło w foto­gra­fii stu­dyj­nej i ple­ne­ro­wej 13:00 — 15:00
Szko­le­nie popro­wa­dzi Łukasz Borow­ski z firmy Medi­kon Pol­ska.
W tej czę­ści uczest­nicy dowie­dzą się jak kre­atyw­nie wyko­rzy­stać oświe­tle­nie stu­dyjne, jak foto­gra­fo­wać w ple­ne­rze bez dostępu do sieci ener­ge­tycz­nej oraz poznają inno­wa­cyjne funk­cje przy­spie­sza­jące pracę. Uczest­nicy będą mogli zapo­znać się z oświe­tle­niem stu­dyj­nym zarówno dla pro­fe­sjo­na­li­stów jak i począt­ku­ją­cych (bły­skowe i świa­tła cią­głego) oraz roz­wią­za­niami do foto­gra­fo­wa­nia w ple­ne­rze.

Pod­czas spo­tka­nia oma­wiane będą nastę­pu­jące zagad­nie­nia:
* Nowo­cze­sne roz­wią­za­nia z zakresu oświe­tle­nia stu­dyj­nego FOMEI
* Co jest ważne przy wybo­rze stu­dyj­nej lampy bły­sko­wej?
* Jak wyko­rzy­stać oświe­tle­nie, aby zdję­cia nabrały nie­po­wta­rzal­nego cha­rak­teru?
* Dla­czego tak ważna jest powta­rzal­ność tem­pe­ra­tury bar­wo­wej i mocy bły­sku?
* Nowe i nie­ty­powe funk­cje lamp stu­dyj­nych.
* Foto­gra­fia z jed­nym źró­dłem świa­tła – fakty i mity.
* Oświe­tle­nie ple­ne­rowe zasi­la­cze i gene­ra­tory – róż­nice, wady i zalety obu roz­wią­zań.

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Top