Gala wręczenia nagród w Konkursie o Medal Targowy

Jak co roku, pod­czas Tar­gów FILM VIDEO FOTO wrę­czone zostały  medale oraz wyróż­nie­nia dla naj­lep­szych pro­duk­tów pre­zen­to­wa­nych na tar­gach. Pro­dukty w każ­dej z kate­go­rii oce­niane było przez wybit­nych pro­fe­sjo­na­li­stów. Spo­śród 46 zgło­szo­nych pro­duk­tów, w trzech kate­go­riach, 7 zdo­było złote medale FVF, a 8 wyróż­nie­nia.
W kate­go­rii foto w skład jury wcho­dzili:
1. Mar­cin Bójko
2. Szy­mon Glo­nek
3. Robert Olech
4. Woj­ciech Kaczyń­ski
W kate­go­rii video:
1. Adam Baka­larz
2. Andrzej Suchocki
3. Nor­bert Gaj­le­wicz
4. Rado­mir Rytrych

A w kate­go­rii album, ramka, fotok­siążka, oprawa-ramka:
1. Jerzy Koba
2. Tymo­te­usz Lekler
3. Witold Kry­ma­rys
4. Hen­ryk Mil­cza­rek
5. Kata­rzyna Łagu­niak

Kate­go­ria ramka/album/fotoksiążka
1. Medal dla firmy Druga Strona Czerni za fotok­siążkę tra­dy­cyjną
2. Medal dla firmy Druga Strona Czerni za album tra­dy­cyjny
3. Medal dla firmy Kruk­Book za fotok­siążkę z pudeł­kiem
Kate­go­ria ramka pro­dukt pol­ski
1. Wyróż­nie­nie dla firmy Icar – K.Kruk za ramkę do oprawy Cot­tage
Kate­go­ria video
1. Wyróż­nie­nie dla firmy Alstor Sp.j. za pamięć masowa Pro­mise Pegasus2 R4
2. Wyróż­nie­nie dla firmy BEIKS BiK Machul­ski Sp.j za STABI ACTIVE L1+
3. Wyróż­nie­nie dla firmy Next77 Sp. z o.o. za obiek­tyw Tokina AT-X 14-20mm F2 PRO DX
4. Medal dla firmy Foton Acces­so­ries za VARANUS — zestaw napę­dowy
Kate­go­ria video pro­dukt pol­ski
1.  Wyróż­nie­nie dla BEIKS BiK Machul­ski Sp.j za Soczew­kowe panele LED Aku­rat Ligh­ting serii S

Kate­go­ria foto
1. Wyróż­nie­nie dla firmy Alstor  Sp. J. za moni­tor EIZO Colo­rEdge CG248
2. Wyróż­nie­nie dla firmy Next77 Sp. Z o.o. Quadra­lite Repor­ter 360 TTL
3. Wyróż­nie­nie dla firmy Epson Europe za SureColorSC-P7000 Vio­let Spec­tro
4. Medal dla firmy Sony Europe Limi­ted Oddział w Pol­sce za Sony α7r II
5. Medal dla firmy Olym­pus Pol­ska za Obiek­tyw Olym­pus M. Zuiko PRO 300MM F4 IS
Kate­go­ria foto pro­dukt pol­ski
1. Medal dla firmy Bal­trade Sp. Z o.o. za eve­rAC­TIVE NC-3000 — pro­fe­sjo­nalna łado­warka do aku­mu­la­to­rów Ni-MH

Komentarze

komen­ta­rzy

Top