Fujifilm X-T2

Nowy bez­lu­ster­ko­wiec Fuji X-T2 faj­nie się zapo­wiada. Poni­żej zamiesz­czamy infor­ma­cje pra­sową. Jak apa­rat pojawi się na rynku przy­go­tu­jemy o nim mate­riał.

Infor­ma­cja pra­sowa:

Fuji­film pre­zen­tuje naj­now­szy bez­lu­ster­kowy apa­rat Fuji­film X-T2, który gwa­ran­tuje wyjąt­kową jakość obrazu, wyko­rzy­stu­jąc 80-letnie doświad­cze­nie firmy w repro­duk­cji koloru, zaawan­so­wane funk­cje auto­fo­cusa oraz umoż­li­wia fil­mo­wa­nie w try­bie wyso­kiej roz­dziel­czo­ści 4K.

Fuji Film X-T2 BK 18-55mm
Fuji Film X-T2 BK 18-55mm

Kor­po­ra­cja FUJIFILM (Pre­zes: Kenji Sukeno) poin­for­mo­wała, że we wrze­śniu 2016 wpro­wa­dzony zosta­nie model FUJIFILM X-T2 — naj­now­szy bez­lu­ster­kowy cyfrowy apa­rat foto­gra­ficzny japoń­skiego pro­du­centa, który wyko­rzy­stuje zaawan­so­wane tech­no­lo­gie, aby zapew­nić naj­wyż­szą jakość obrazu i wygodę obsługi, zacho­wu­jąc jed­no­cze­śnie design nawią­zu­jący do tra­dy­cyj­nych apa­ra­tów foto­gra­ficz­nych.

Apa­rat X-T2 łączy matrycę i pro­ce­sor prze­twa­rza­nia obrazu opra­co­wane przez Fuji­film z gamą jasnych i ostrych obiek­ty­wów FUJINON, ofe­ru­jąc tym samym dosko­nałą roz­dziel­czość obrazu. Tech­no­lo­gia odwzo­ro­wa­nia barw Fuji­film, two­rzona od ponad 80 lat, dostar­cza dosko­na­łej jako­ści obrazy. Apa­rat wier­nie reje­struje fak­turę powierzchni przed­mio­tów dając poczu­cie ich trój­wy­mia­ro­wo­ści.

Kom­pak­towy i lekki kor­pus apa­ratu X-T2 jest także odporny na kurz i zachla­pa­nia oraz może dzia­łać w niskich tem­pe­ra­tu­rach do –10°C. Spraw­ność auto­fo­cusa apa­ratu oraz celow­nika została istot­nie popra­wiona, dzięki czemu model jest przy­sto­so­wany do foto­gra­fo­wa­nia poru­sza­ją­cych się obiek­tów, nawet w trud­nych warun­kach. Spraw­dzi się dosko­nale w foto­gra­fii spor­to­wej czy zdję­ciach dzi­kiej przy­rody, czyli tych dzie­dzi­nach, któ­rych foto­gra­fo­wa­nie nie było dotąd uwa­żane za mocną stronę apa­ra­tów bez­lu­ster­ko­wych.

Jako pierw­szy z apa­ra­tów serii X, model X-T2 obsłu­guje zapis video 4K. Tryby Symu­la­cji filmu świa­tło­czu­łego sto­so­wane do zdjęć mogą być także wyko­rzy­sty­wane przy fil­mo­wa­niu, dzięki czemu uzy­skamy wyso­kiej jako­ści mate­riał fil­mowy.

Design apa­ratu X-T2 wzo­ro­wany jest na „stylu apa­ra­tów z cen­tral­nym celow­ni­kiem”, jaki ucie­le­śniał model X-T1, który zyskał popu­lar­ność od chwili wpro­wa­dze­nia w 2014. Sta­bilna spraw­dzona forma i pro­por­cje spra­wiają, że apa­rat ma poręczne wymiary z ergo­no­micz­nie roz­miesz­czo­nymi pokrę­tłami, które znaj­dują się dokład­nie tam, gdzie są potrzebne dla wygod­nej, intu­icyj­nej obsługi. Gdy dołą­czymy opcjo­nalny uchwyt, apa­rat X-T2 zapewni odpo­wied­nie wywa­że­nie sprzętu, szcze­gól­nie istotne przy foto­gra­fo­wa­niu tele­obiek­ty­wami. Naj­now­szy bez­lu­ster­ko­wiec posiada duży wizjer o współ­czyn­niku powięk­sze­nia 0.77.

Z apa­ra­tem współ­pra­cuje pełna gama 22 obiek­ty­wów FUJINON, które pokry­wają cały zakres ogni­sko­wych od sze­ro­ko­kąt­nych aż po dłu­gie tele­obiek­tywy.  Kon­struk­cja kom­pak­to­wych i lek­kich obiek­ty­wów jest opty­ma­li­zo­wana do współ­pracy z matry­cami APS-C. Obiek­tywy cha­rak­te­ry­zują się dużym mak­sy­mal­nym otwo­rem przy­słony oraz wydajną sta­bi­li­za­cją obrazu, speł­nia­jąc tym samym zróż­ni­co­wane wyma­ga­nia foto­gra­fów.

Apa­rat X-T2 staje się fla­go­wym mode­lem serii X na równi z FUJIFILM X-Pro2, jedy­nym na świe­cie dal­mie­rzo­wym apa­ra­tem z hybry­do­wym celow­ni­kiem typu Multi, który miał swoją pre­mierę w stycz­niu tego roku.  Te dwa modele zapew­niają nie­zrów­naną jakość dzia­ła­nia na róż­nych polach zasto­so­wań. Apa­rat X-T2 wyróż­nia się w foto­gra­fii por­tre­to­wej, zdję­ciach przy­rody oraz foto­gra­fii spor­to­wej, nato­miast X-Pro2 jest ide­alny do zdjęć sytu­acyj­nych i dys­kret­nej foto­gra­fii repor­ta­żo­wej.

Naj­istot­niej­sze cechy i funk­cje apa­ratu X-T2

 • Odwzo­ro­wa­nie kolo­rów oraz pełna gra­da­cja odcieni

Apa­rat X-T2 dys­po­nuje 24.3 mega­pik­sle­ową matrycą X-TransTM CMOS III*1 for­matu APS-C, do któ­rej nie zasto­so­wano fil­tra dol­no­prze­pu­sto­wego, co spra­wia, że jest to naj­lep­sze roz­wią­za­nie w histo­rii serii X.
Z matrycą współ­pra­cuje szybki i wydajny pro­ce­sor, który zapew­nia wyjąt­kową repro­duk­cję kolo­rów i gra­da­cję odcieni zarówno na zdję­ciach jak i fil­mach. Obraz cha­rak­te­ry­zuje się niskim pozio­mem szumu także w przy­padku wyso­kich czu­ło­ści ISO. Tryby Symu­la­cji Filmu Świa­tło­czu­łego, sta­no­wiące wyraz filo­zo­fii Fuji­film w zakre­sie repro­duk­cji koloru, która roz­wi­jała sie przez ponad 80 lat badań firmy nad fil­mami świa­tło­czu­łymi.

Funk­cje fil­mo­wa­nia apa­ratu X-T2 obsłu­gują zapis obrazu wideo w stan­dar­dzie 4K, a funk­cja ta została wpro­wa­dzona po raz pierw­szy w apa­ra­tach serii X. Wyko­rzy­sty­wane jest przy tym nie­mal 1.8x wię­cej infor­ma­cji potrzeb­nych do stwo­rze­nia pliku wideo 4K (3840x2160), co prze­kłada się na wspa­niałą jakość obrazu.

 • Szyb­kie czasy reak­cji, aby uchwy­cić decy­du­jący moment w każ­dej sytu­acji

Pod­sta­wowa spe­cy­fi­ka­cja zwią­zana z cza­sem reak­cji została mak­sy­mal­nie popra­wiona, aby apa­rat dzia­łał sto­sow­nie do wyso­kich wyma­gań foto­grafa.

Szyb­kie i wydajne prze­twa­rza­nie oraz zasto­so­wa­nie udo­sko­na­lo­nych algo­ryt­mów znacz­nie wzmoc­niło pod­sta­wową spraw­ność auto­fo­kusa, popra­wia­jąc usta­wia­nie ostro­ści na jasne obiekty o małym kon­tra­ście  oraz obiekty o drob­nej i deli­kat­nej fak­tu­rze, jak choćby pióra pta­ków czy sierść zwie­rząt, co wcze­śniej nie było mocną stroną AF opar­tego na detek­cji fazo­wej.

Apa­rat X-T2 dys­po­nuje także indy­wi­du­al­nymi usta­wie­niami AF-C zapew­nia­ją­cymi jesz­cze więk­szą pre­cy­zję w śle­dze­niu poru­sza­ją­cych się obiek­tów. Usta­wie­nia można dosto­so­wać do wła­snych potrzeb, aby zop­ty­ma­li­zo­wać cha­rak­te­ry­stykę pracy AF sto­sow­nie do rodzaju ruchu i prze­miesz­cza­nia się foto­gra­fo­wa­nych moty­wów.

Elek­tro­niczny celow­nik, wyko­rzy­sty­wany do cią­głego śle­dze­nia poru­sza­ją­cego się obiektu, może odświe­żać obraz z czę­sto­tli­wo­ścią do100 kla­tek na sekundę utrzy­mu­jąc powięk­sze­nie obrazu wyno­szące 0.77x i zapew­nia­jąc mini­malne opóź­nie­nie wyświe­tla­nia obrazu na pozio­mie 0.005 sekundy.  Czas zaczer­nie­nia obrazu w celow­niku, czyli moment, w któ­rym oglą­dany na żywo obraz znika na moment, gdy apa­rat odczy­tuje dane obrazu z matrycy, został zre­du­ko­wany o ponad połowę, co pozwala przy zdję­ciach seryj­nych z Live View na foto­gra­fo­wa­nie z pręd­ko­ścią do 5 kla­tek na sekundę (fps), zamiast 3fps w poprzed­nich mode­lach. Sta­nowi to lep­szą niż dotąd opcję śle­dze­nia poru­sza­ją­cych się obiek­tów.

 • Dosko­nale wywa­żony, kom­pak­towy, lekki i mocny kor­pus miesz­czący w sobie matrycę for­matu APS-C

Kom­pak­towy i lekki kor­pus apa­ratu X-T2 ważący zale­d­wie 507g (łącz­nie z kartą pamięci i bate­rią) jest odporny na kurz i zachla­pa­nia i z powo­dze­niem działa w niskich tem­pe­ra­tu­rach do –10°C. Zasto­so­wa­nie matrycy roz­miaru APS-C ozna­cza, że do kor­pusu można sto­so­wać bar­dziej kom­pak­towe i lżej­sze obiek­tywy, potrzebna więc będzie znacz­nie mniej­sza torba foto­gra­ficzna, by pomie­ścić sprzęt do każ­dego rodzaju foto­gra­fii.

Dołą­cza­jąc do apa­ratu pio­nowy uchwyt zasi­la­jący (VPB-XT2) można wyko­nać na jed­nym kom­ple­cie bate­rii do 1000 zdjęć.

 • Prak­tyczna kon­struk­cja nawią­zu­jąca do walo­rów obsługi tra­dy­cyj­nych apa­ra­tów foto­gra­ficz­nych

Mecha­niczne pokrę­tła zapew­niają intu­icyjną obsługę wszyst­kich pod­sta­wo­wych usta­wień apa­ratu, łącz­nie z cza­sami migawki, czu­ło­ścią ISO, korek­cją eks­po­zy­cji, try­bami prze­suwu kadrów oraz try­bami pomiaru. Dzięki temu, usta­wie­nia można zmie­niać natych­miast, nawet jeśli apa­rat jest wyłą­czony, a sprzęt zawsze będzie gotowy na wyko­na­nie kolej­nego zdję­cia. Na tyl­nym panelu kor­pusu apa­ratu umiesz­czona została Dźwi­gnia Ostro­ści (joy­stick). Można prze­su­wać ją w górę / w dół, w lewo / w prawo oraz uko­śnie, aby szybko zmie­nić obszar ostro­ści zapew­nia­jąc pre­cy­zyjne usta­wie­nie ostro­ści na zdję­ciu.  Tylny ekran LCD jest nachy­lany w trzech kie­run­kach, roz­wią­za­nie wpro­wa­dzone po raz pierw­szy w mode­lach serii X, dzięki czemu można odchy­lać go w górę i w dół, zarówno przy pozio­mym, jak i pio­no­wym trzy­ma­niu apa­ratu. Ekran, nawet po nachy­le­niu jest usy­tu­owany w osi optycz­nej obiek­tywu, co uła­twia kadro­wa­nie ujęć od dołu i od góry. Po zło­że­niu ekran jest wyrów­nany z linią kor­pusu zapew­nia­jąc zwar­tość kon­struk­cji.

 • Współ­praca z atrak­cyjną gamą optyki i dosko­nałe dosto­so­wa­nie do obiek­ty­wów pre­mium zoom Fuji­non

Wśród gamy obiek­ty­wów FUJINON znaj­dują się też obiek­tywy zoom z czer­wo­nym ozna­cze­niem (Red Badge), modele XF16-55mmF2.8 R LM WR, XF50-140mm F2.8 R LM OIS WR oraz  XF100-400mmF4.5–5.6 R LM OIS WR, które dosko­nale pasują do modelu X-T2. Dodat­kowy pio­nowy uchwyt zasi­la­jący, który można dołą­czyć do kor­pusu, zapew­nia bar­dziej pewne i wygodne trzy­ma­nie apa­ratu, a jed­no­cze­śnie udo­stęp­nia dodat­kowe funk­cje obej­mu­jące szyb­sze dzia­ła­nie AF oraz wyż­szą pręd­kość wyko­ny­wa­nia zdjęć seryj­nych.

*1 X-Trans jest zna­kiem han­dlo­wym oraz zare­je­stro­wa­nym zna­kiem han­dlo­wym Fuji­film.

FUJIFILM X-T2
FUJIFILM X-T2

1.Cechy pro­duktu

(1)   Apa­rat łączący matrycę obrazu cha­rak­te­ry­zu­jącą się naj­wyż­szą roz­dziel­czo­ścią w serii X, szybki pro­ce­sor prze­twa­rza­nia obrazu “X-Processor Pro” oraz tech­no­lo­gie two­rze­nia kolo­ro­wego obrazu opra­co­wy­wane przez ponad 80 lat pro­duk­cji fil­mów świa­tło­czu­łych, by zapew­nić naj­wyż­szą jakość foto­gra­ficz­nego i fil­mo­wego obrazu

 • Apa­rat X-T2 dys­po­nuje 24.3MP matrycą świa­tło­czułą Fuji­film X-TransTM CMOS III APS-C.  Zasto­so­wany w niej losowy układ pik­seli redu­kuje efekt mory oraz fał­szy­wych barw i nie wymaga sto­so­wa­nia optycz­nego fil­tra dol­no­prze­pu­sto­wego. Wyeli­mi­no­wa­nie fil­tra dol­no­prze­pu­sto­wego, który przy­czy­nia się też do spadku roz­dziel­czo­ści obrazu, spra­wia, że można w pełni wyko­rzy­stać fak­tyczne moż­li­wo­ści obiek­ty­wów FUJINON. Ponadto, sto­su­jąc szybki i wydajny pro­ce­sor obrazu “X-Processor Pro,” apa­rat X-T2 zapew­nia jakość obrazu porów­ny­walną z efek­tami uzy­ski­wa­nymi w apa­ra­tach z więk­szymi matry­cami oraz o więk­szej licz­bie pik­seli, a przy tym obsłu­guje zapis wideo w for­ma­cie 4K.
 • Opra­co­wane przez Fuji­film tech­no­lo­gie obrazu, wyko­rzy­stu­jące dzie­dzic­two fil­mów świa­tło­czu­łych, poma­gają w odwzo­ro­wa­niu cie­płych tona­cji skóry, błę­kitu nieba czy też boga­tej zie­leni listo­wia  zacho­wu­jąc piękno i sub­tel­ność natu­ral­nej kolo­ry­styki.
 • Funk­cja Symu­la­cji filmu świa­tło­czu­łego dys­po­nuje teraz opcją ACROS. Wyko­rzy­stu­jąc zaawan­so­wane moż­li­wo­ści prze­twa­rza­nia pro­ce­sora X-Processor Pro tryb ten ofe­ruje płynną gra­da­cję odcieni, głę­boką czerń i piękne odwzo­ro­wa­nie fak­tury powierzchni two­rząc mono­chro­ma­tyczne obrazy, które znacz­nie prze­wyż­szają walory wcze­śniej­szego trybu mono­chro­ma­tycz­nego.
 • Apa­rat X-T2 dys­po­nuje też funk­cją Efektu Ziarna, która odwzo­ro­wuje okre­ślony poziom ziarna obrazu  niczym na zdję­ciach wyko­ny­wa­nych apa­ra­tami tra­dy­cyj­nymi. Funk­cja ta udo­stęp­nia opcje “Strong” oraz “Weak” i może być łączona z dowol­nym try­bem symu­la­cji filmu świa­tło­czu­łego. Można dzięki temu z łatwo­ścią uzy­ski­wać efekty znane z fil­mów świa­tło­czu­łych, które uwi­docz­nią się zwłasz­cza na odbit­kach.
 • Nie­za­leż­nie od tego, że liczba pik­seli jest 1.5-raza więk­sza niż w modelu X-T1, nowa matryca i udo­sko­na­lone tech­no­lo­gie prze­twa­rza­nia sygnału jesz­cze lepiej niż w poprzed­nich mode­lach kon­tro­lują szum cyfrowy.  Popra­wiona czu­łość ISO sięga obec­nie do ISO12800, war­to­ści, która w modelu X-T1, była dostępna jedy­nie w roz­sze­rzo­nym zakre­sie, a obec­nie sta­nowi stan­dar­dową opcję. Nawet przy ultra wyso­kich czu­ło­ściach ISO, apa­rat zapew­nia niski poziom szumu, odwzo­ro­wa­nie inten­syw­nej czerni i płyn­nych przejść tonal­nych, reje­stru­jąc piękny obraz nawet w sła­bych warun­kach oświe­tle­nio­wych.

(2) Po raz pierw­szy w serii X obsługa fil­mo­wa­nia 4K

 • Aby zapew­nić dosko­nałą jakość obrazu z niskim pozio­mem mory czy innych arte­fak­tów apa­rat prze­twa­rza około 1.8-raza wię­cej infor­ma­cji niż potrzeba do stwo­rze­nia mate­riału wideo 4K (3840x2160) bądź też 2.4-raza wię­cej niż wymaga fil­mo­wa­nie full HD (1920x1080). Model X-T2 obsłu­guje reje­stro­wa­nie wyso­kiej czę­sto­tli­wo­ści bitów do 100Mbps przy fil­mo­wa­niu 4K oraz full HD, co prze­kłada się na wysoką roz­dziel­czość mate­riału fil­mo­wego z mini­mal­nym pozio­mem arte­fak­tów wyni­ka­ją­cych z kom­pre­sji.
 • Tryby Symu­la­cji filmu świa­tło­czu­łego, popu­larne w przy­padku zdjęć, mogą być także sto­so­wane do mate­riału fil­mo­wego. Na przy­kład, możesz sko­rzy­stać z opcji “Clas­sic Chrome”, aby nadać fil­mowi cha­rak­ter doku­men­talny z przy­tłu­mioną kolo­ry­styką i bogatą tona­cją, czy też opcji “ACROS”, by stwo­rzyć wspa­niały mono­chro­ma­tyczny mate­riał fil­mowy o płyn­nej gra­da­cji odcieni i inten­syw­nym odwzo­ro­wa­niu czerni. W celu zapew­nie­nia wszech­stron­nej foto­gra­ficz­nej eks­pre­sji dostęp­nych jest dzie­więć róż­nych try­bów.

Mate­riał fil­mowy zare­je­stro­wany z try­bem symu­la­cji filmu świa­tło­czu­łego można jesz­cze dopra­co­wać się­ga­jąc po opcje “Jasnej tona­cji,” “Ciem­nej tona­cji”, regu­la­cji “Koloru” oraz “Ostro­ści”.

 • W odpo­wie­dzi na zapo­trze­bo­wa­nie osób zaj­mu­ją­cych się fil­mo­wa­niem, apa­rat X-T2 obsłu­guje wyj­ście sygnału “Clean HDMI” przy fil­mo­wa­niu 4K, a także ofe­ruje opcję “F-Log”, która wyko­rzy­stuje sze­roki zakres dyna­miczny matrycy, aby zare­je­stro­wać szer­szą gamę kolo­ry­styczną mate­riału fil­mo­wego uła­twia­jąc cykl pro­duk­cyjny nagrań wideo.

(3) Szybki czas reak­cji, by uchwy­cić decy­du­jący moment w przy­padku róż­no­rod­nych scen

Pod­sta­wowa spe­cy­fi­ka­cja apa­ratu X-T2 w zakre­sie cza­sów reak­cji została znacz­nie popra­wiona. Czas uru­cha­mia­nia wynosi 0.3 sekundy, inter­wał pomię­dzy zdję­ciami 0.17 sekundy*2 a czas opóź­nie­nia w wyzwo­le­niu migawki 0.045 sekundy*2, co spra­wia, że apa­rat działa sto­sow­nie do ocze­ki­wań foto­grafa.

 1. Udo­sko­na­lona pod­sta­wowa spraw­ność dzia­ła­nia AF
 • Liczba punk­tów ostro­ści została istot­nie zwięk­szona z 49 w poprzed­nim modelu do 91 obec­nie (a nawet do 325 punk­tów).  Około 40% obszaru obrazu (cen­tralny obszar zawie­ra­jący 49 punk­tów ostro­ści) pokryte jest pik­se­lami AF detek­cji fazo­wej, zapew­nia­jące szyb­kie i pre­cy­zyjne dzia­ła­nie AF opar­tego o detek­cję fazową, jakie jest wyko­rzy­sty­wane przy foto­gra­fo­wa­niu róż­no­rod­nych moty­wów.
 • Moż­li­wość szyb­kiego prze­twa­rza­nia danych oraz zasto­so­wa­nie udo­sko­na­lo­nych algo­ryt­mów spra­wia, że apa­rat może czę­ściej adap­to­wać usta­wie­nie ostro­ści w try­bie Live View, co zapew­nia wyż­szą pre­cy­zję pre-AF, czyli wyprze­dza­ją­cego AF.
 • Apa­rat X-T2 udo­sko­na­lone dzia­ła­nie auto­fo­cusa przy usta­wia­niu ostro­ści na jasne punkty, przed­mioty o niskim kon­tra­ście oraz przed­mioty o sub­tel­nej i deli­kat­nej fak­tu­rze, jak choćby pióra pta­ków czy sierść zwie­rząt, co wcze­śniej nie było mocną stroną AF opar­tego na detek­cji fazo­wej.
 • Spraw­ność AF opar­tego na detek­cji kon­tra­stu, obej­muje on około 85% obszaru obrazu, także została popra­wiona. Pręd­kość odczytu danych podwo­iła się w porów­na­niu z poprzed­nimi mode­lami, co zapew­nia szyb­sze i bar­dziej pre­cy­zyjne dzia­ła­nie auto­fo­cusa. Dokładne usta­wia­nie ostro­ści można uzy­skać nawet w sła­bych warun­kach oświe­tle­nio­wych na pozio­mie –3EV.
FUJIFILM XT-2
FUJIFILM XT-2
FUJIFILM X-T2
FUJIFILM X-T2
 1. Usta­wie­nia wła­sne AF-C

・Algo­rytm AF-C został znacz­nie popra­wiony, by w try­bie AF-C uzy­ski­wać jesz­cze wyż­szą pre­cy­zję śle­dze­nia ostro­ścią poru­sza­ją­cych się obiek­tów.  W zależ­no­ści od rodzaju ruchu, można wybrać indy­wi­du­alne usta­wie­nia odno­szące się do “Czu­ło­ści śle­dze­nia”, “Czu­ło­ści szyb­ko­ści śle­dze­nia” oraz “Prze­łą­cza­nia obszaru strefy”, bądź też można wybie­rać spo­śród pię­ciu zapro­gra­mo­wa­nych usta­wień, które obej­mują okre­ślone war­to­ści wspo­mnia­nych tu para­me­trów.

Ekran ustawień przełączania obszaru strefy
Ekran usta­wień prze­łą­cza­nia obszaru strefy
Ekran wyboru programu
Ekran wyboru pro­gramu

*2 W przy­padku korzy­sta­nia z trybu Boost gdy uży­wany jest Pio­nowy Uchwyt Zasi­la­jący

3. Elek­tro­niczny celow­nik, który został dopra­co­wany, by śle­dzić poru­sza­jące się obiekty

  • Orga­niczny elek­tro­niczny celow­nik apa­ratu X-T2 o roz­dziel­czo­ści 2.36-miliona punk­tów cha­rak­te­ry­zuje się współ­czyn­ni­kiem powięk­sze­nia 0.77x oraz cza­sem opóź­nie­nia w wyświe­tla­niu obrazu wyno­szą­cym zale­d­wie 0.005 sekundy. Przy mak­sy­mal­nej jasno­ści, podwo­jo­nej wzglę­dem poprzed­nich modeli, celow­nik ofe­ruje też funk­cję Auto­ma­tycz­nej Regu­la­cji Jasno­ści dzięki czemu obraz będzie dobrze widoczny, nawet gdy apa­rat jest skie­ro­wany pod silne świa­tło. Popra­wiona została roz­dziel­czość w try­bie Live View i wyeli­mi­no­wano morę i fał­szywe barwy, aby zapew­nić więk­szą pre­cy­zję przy usta­wia­niu ostro­ści.
  • Elek­tro­niczny celow­nik (EVF) odświeża obraz z czę­sto­tli­wo­ścią 60 kla­tek na sekundę, a nawet 100 kla­tek w try­bie Boost, co przy­czy­nia się do płyn­nego wyświe­tla­nia obiek­tów w ruchu. Ruchomy obiekt może być wyświe­tlany bez żad­nych przerw. Wysoka czę­sto­tli­wość odświe­ża­nia obrazu jest utrzy­my­wana nawet przy sła­bych warun­kach oświe­tle­nio­wych, co uła­twia kadro­wa­nie pod­czas foto­gra­fo­wa­nia nocą.
  • Czas zaczer­nie­nia obrazu w celow­niku X-T2 jest o połowę krót­szy niż w modelu X-T1. Uzy­skano to dzięki rów­no­le­głemu prze­twa­rza­niu obrazu wyświe­tla­nego na żywo i szyb­szemu łado­wa­niu migawki.  Umoż­li­wiono w ten spo­sób foto­gra­fo­wa­nie z Live View z pręd­ko­ścią 5 kadrów na sekundę, dając użyt­kow­ni­kom moż­li­wość wygod­nego śle­dze­nia szybko poru­sza­ją­cych się obiek­tów.
Różnica w czasie zaczernienia obrazu Poprzedni model i X-T2
Róż­nica w cza­sie zaczer­nie­nia obrazu
Poprzedni model i X-T2
Różnica w czasie zaczernienia obrazu Poprzedni model i X-T2
Róż­nica w cza­sie zaczer­nie­nia obrazu
Poprzedni model i X-T2

(4) Opty­mal­nie wywa­żony, kom­pak­towy, lekki i mocny kor­pus

Kor­pus apa­ratu X-T2 jest w cało­ści wyko­nany ze stopu magnezu, dzięki czemu jest on nie tylko kom­pak­towy i lekki, lecz także nie­zwy­kle wytrzy­mały i mocny. Kor­pus został uszczel­niony w 63 punk­tach, by zapew­nić wysoki poziom odpor­no­ści na kurz i wil­goć, co w połą­cze­niu z moż­li­wo­ścią obsługi apa­ratu w niskich tem­pe­ra­tu­rach do –10°C spra­wia, że otrzy­mu­jemy sprzęt, z któ­rego można w pełni korzy­stać w zróż­ni­co­wa­nych warun­kach tere­no­wych i pogo­do­wych. Podobne uszczel­nie­nia zasto­so­wano w odpor­nych na kurz i zachla­pa­nia obiek­ty­wach, jak rów­nież w pio­no­wym uchwy­cie zasi­la­ją­cym, dzięki czemu cały sys­tem wyróż­nia się odpor­no­ścią na nie­ko­rzystne warunki pogo­dowe.

(5) Dodat­kowe zwięk­sze­nie spraw­no­ści dzia­ła­nia przy zasto­so­wa­niu Pio­no­wego Uchwytu zasi­la­ją­cego (VPB-XT2)

   • W tym samym cza­sie co apa­rat zapre­zen­to­wany zosta­nie Pio­nowy Uchwyt Zasi­la­jący (VPB-XT2), który sta­nowi opcjo­nalne akce­so­rium. Jest on odporny na kurz i zachla­pa­nia oraz może dzia­łać w niskich tem­pe­ra­tu­rach do –10°C. Uchwyt mie­ści dwie bate­rie, co spra­wia, że cały sys­tem jest zasi­lany trzema bate­riami, łącz­nie z tą w apa­ra­cie, i można w ten spo­sób na jed­nym kom­ple­cie ogniw wyko­nać około 1,000 zdjęć (Tryb Nor­mal). W try­bie Boost, kilka bate­rii działa ze sobą jed­no­cze­śnie zwięk­sza­jąc spraw­ność i wydaj­ność apa­ratu w zakre­sie zdjęć seryj­nych, inter­wału pomię­dzy zdję­ciami, czasu opóź­nie­nia w wyzwo­le­niu migawki. Tryb ten wydłuża także czas reje­stro­wa­nia obrazu wideo 4k do około 30 minut. Uchwyt zasi­la­jący to akce­so­rium mak­sy­ma­li­zu­jące spraw­ność dzia­ła­nia apa­ratu X-T2.
   • Uchwyt dys­po­nuje spu­stem migawki, dźwi­gnia ostro­ści, przy­ci­skiem AE-L, przy­ci­skiem AF-L, pokrę­tłami ste­ru­ją­cymi, przy­ci­skiem Q oraz przy­ci­skiem Fn zapew­nia­jąc przy pio­no­wym foto­gra­fo­wa­niu ten sam poziom wygody obsługi, jaki ofe­ruje apa­rat przy uję­ciach pozio­mych.
   • Uchwyt posiada także wej­ście słu­chaw­kowe, co umoż­li­wia moni­to­ro­wa­nie dźwięku pod­czas nagrań wideo.
   • Sam uchwyt dys­po­nuje też funk­cją łado­wa­nia bate­rii. Korzy­sta­jąc z dostar­cza­nego zasi­la­cza (AC-9VS), można cał­ko­wi­cie nała­do­wać rów­no­cze­śnie dwie bate­rie w ciągu około dwóch godzin.

(6) Prak­tyczny design nawią­zu­jący do walo­rów obsługi, jakie zapew­niały tra­dy­cyjne apa­raty foto­gra­ficzne

   • Mecha­niczne pokrę­tła dają dostęp do klu­czo­wych ope­ra­cji w tym usta­wia­nia cza­sów migawki, czu­ło­ści ISO, korek­cji eks­po­zy­cji, try­bów prze­suwu kadrów oraz try­bów pomiaru. Usta­wie­nia te można regu­lo­wać także, gdy apa­rat jest wyłą­czony, dzięki możesz być zawsze odpo­wied­nio przy­go­to­wany na kolejne zdję­cie. Aby zapo­biec błę­dom mimo­wol­nej obsługi, pokrę­tła cza­sów migawki oraz czu­ło­ści ISO wypo­sa­żono w przy­cisk blo­ku­jący, a także zwięk­szono ich wyso­kość, aby popra­wić ich funk­cjo­nal­ność wzglę­dem modelu X-T1.
   • Na tyl­nej ściance apa­ratu umiesz­czona została Dźwi­gnia ostro­ści.  Można prze­su­wać ją w górę / w dół, w lewo / w prawo oraz uko­śnie, aby szybko zmie­nić obszar ostro­ści zapew­nia­jąc pre­cy­zyjne usta­wie­nie ostro­ści na zdję­ciu.
   • W odpo­wie­dzi na prośby pły­nące od pro­fe­sjo­nal­nych foto­gra­fów apa­rat X-T2 został wypo­sa­żony w podwójne gniazdo kart SD i obsłu­guje stan­dard UHS-2 zapew­nia­jący wyż­szą pręd­kość zapisu. Dwa gniazda mogą być wyko­rzy­sty­wane “Sekwen­cyj­nie,” jako “Bac­kup,” w opcji “RAW / JPG” w celu zapisu danych RAW w gnieź­dzie 1 oraz danych JPEG w gnieź­dzie 2, jak rów­nież w opcji “Miej­sce na wideo.” (“Video Desti­na­tion”).
   • Tylny ekran LCD jest nachy­lany w trzech kie­run­kach, roz­wią­za­nie wpro­wa­dzone po raz pierw­szy w mode­lach serii X, dzięki czemu można odchy­lać go w górę i w dół zarówno przy pozio­mym, jak i pio­no­wym trzy­ma­niu apa­ratu. Ekran, nawet po nachy­le­niu jest usy­tu­owany w osi optycz­nej obiek­tywu, co uła­twia kadro­wa­nie ujęć od dołu i od góry. Po zło­że­niu ekran jest wyrów­nany z linią kor­pusu zapew­nia­jąc zwar­tość kon­struk­cji.

(7) Współ­praca z atrak­cyjną gamą obiek­ty­wów i dosko­nałe dopa­so­wa­nie do zoo­mów FUJINON Red Badge

Obiek­tywy zoom FUJINON z czer­wo­nym ozna­cze­niem (Red Badge) — XF16-55mmF2.8 R LM WR, XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR oraz XF100-400mmF4.5–5.6 R LM OIS WR — są ide­al­nie dopa­so­wane do współ­pracy z apa­ra­tem X-T2. Gdy do kor­pusu dołą­czymy Pio­nowy Uchwyt Zasi­la­jący, trzy­ma­nie apa­ratu i jego obsługa zyskują na wygo­dzie i pew­no­ści.

(8) Obsługa funk­cji powią­za­nia apa­ratu z kom­pu­te­rem — tethering*3

   • Zain­sta­luj wtyczkę Tether Sho­oting Plug-in dla apli­ka­cji Adobe® Pho­to­shop® Ligh­troom® / Tether Sho­oting Plug-in Pro dla apli­ka­cji Adobe® Pho­to­shop® Ligh­troom®, aby powią­zać apa­rat X-T2 z kom­pu­te­rem Mac lub Win­dows w celu zdal­nej obsługi foto­gra­fo­wa­nia. Można wów­czas auto­ma­tycz­nie trans­fe­ro­wać zdję­cia i zapi­sy­wać je auto­ma­tycz­nie na kom­pu­te­rze oraz foto­gra­fo­wać spraw­dza­jąc obraz Live View (tylko w wer­sji Pro), by tym samym dosto­so­wać cykl obsługi sesji zdję­cio­wych do potrzeb pro­fe­sjo­nal­nego foto­grafa.

*3 Zdalne foto­gra­fo­wa­nie przy połą­cze­niu USB oraz Wi-Fi będzie obsłu­gi­wane po przy­szłej aktu­ali­za­cji firmware’u.

(9) Funk­cja ”Bez­prze­wo­do­wej komu­ni­ka­cji” dla zdal­nego foto­gra­fo­wa­nia z poziomu smart­fonu czy tabletu *4

   • Pobierz do swo­jego smart­fonu lub tabletu apli­ka­cję “FUJIFILM Camera Remote” (bez­płatna) i sko­rzy­staj z funk­cji bez­prze­wo­do­wej komu­ni­ka­cji, aby trans­fe­ro­wać zdję­cia i mate­riały wideo do swo­jego urzą­dze­nia w pro­stej, jedno-przyciskowej ope­ra­cji. Można w ten spo­sób prze­glą­dać zdję­cia i filmy znaj­du­jące sie w apa­ra­cie z poziomu smartfonu/tabletu, jak rów­nież wybie­rać i łado­wać okre­ślone zdję­cia bez potrzeby wpro­wa­dza­nia ID czy hasła. Apli­ka­cja ta pozwala też na pobie­ra­nie przez apa­rat X-T2 infor­ma­cji o loka­li­za­cji ze smartfonu/tabletu, by dane te były dołą­czone do zdjęć.
   • Funk­cje apli­ka­cji “Remote Con­trol” pozwa­lają na bez­prze­wo­dową obsługę migawki, eks­po­zy­cji, itp. apa­ratu X-T2 ze smart­fonu czy tabletu. Funk­cja zdal­nego ste­ro­wa­nia umoż­li­wia nie tylko obsługę pod­sta­wo­wych ope­ra­cji takich jak Doty­kowy Touch AF czy wybór czasu migawki, lecz także na regu­la­cję innych usta­wień foto­gra­fo­wa­nia, a nawet na zdalne reje­stro­wa­nie mate­riału wideo. Uła­twia to kom­po­no­wa­nie ujęć i robie­nie zdjęć gru­po­wych, auto­por­tre­tów czy też foto­gra­fo­wa­nie dzi­kiej przy­rody.
   • Obsłu­gi­wana jest komu­ni­ka­cja Wi-Fi® *5 uła­twia­jąca back-up danych apa­ratu w kom­pu­te­rze *6.

*4 Smart­fony / tablety Andro­idTM ‚jak rów­nież urzą­dze­nia iPhone/ iPad

*5 Wi-Fi® jest zare­je­stro­wa­nym zna­kiem han­dlo­wym Wi-Fi Alliance®.

*6 Aby sko­rzy­stać z tej funk­cji, naj­pierw należy zain­sta­lo­wać w kom­pu­te­rze bez­płatne opro­gra­mo­wa­nie “FUJIFILM PC Auto­Save”.

3.Opcjonalne akce­so­ria

   • Skó­rzany fute­rał “BLC-XT2

Wyko­nany z natu­ral­nej skóry o dosko­na­łej fak­tu­rze fute­rał osła­nia­jący dolną część apa­ratu. Forma fute­rału spra­wia, że aby wymie­nić bate­rię w apa­ra­cie nie trzeba zdej­mo­wać fute­rału z kor­pusu. Fute­rał ofe­ro­wany jest razem z mate­ria­ło­wym pokrow­cem, który dodat­kowo chroni apa­rat cho­wany do torby.

   • Uchwyt “MHG-XT2

uchwyt ten popra­wia kom­fort i sta­bil­ność trzy­ma­nia apa­ratu, zwłasz­cza przy foto­gra­fo­wa­niu więk­szymi, jasnymi obiek­ty­wami.  W przy­padku korzy­sta­nia ze sta­tywu uchwyt ten zapew­nia dodat­kową prze­strzeń nad moco­wa­niem spra­wia­jąc, że nawet obiek­tywy o dużej śred­nicy nie będą zaha­czały o gło­wicę sta­tywu. Gdy uchwyt pozo­staje dołą­czony do apa­ratu można w apa­ra­cie wymie­nić zarówno bate­rię, jak i kartę pamięci.  Moż­liwe jest także korzy­sta­nie z płytki mocu­ją­cej Arca Swiss, aby szybko moco­wać sprzęt na kom­pa­ty­bil­nych sta­ty­wach.

Nazwa pro­duktu Nr Modelu Zale­cana cena deta­liczna (bez podatku)
Pio­nowy uchwyt zasi­la­jący < NOWOŚĆ > VPB-XT2 Do usta­le­nia
Skó­rzany czę­ściowy pokro­wiec na kor­pus < NOWOŚĆ > BLC-XPRO2 Do usta­le­nia
Meta­lowy uchwyt < NOWOŚĆ > MHG-XPRO2 Do usta­le­nia
Bate­ria wie­lo­krot­nego łado­wa­nia < NOWOŚĆ > NP-W126S Do usta­le­nia
Zestaw zakry­wek <NOWOŚĆ> CVR-XT2 Do usta­le­nia
Lampa bły­skowa moco­wana na gorą­cej stopce <NOWOŚĆ> EF-X500 Do usta­le­nia
Osłona wizjera EC-XT L Do usta­le­nia
Bate­ria wie­lo­krot­nego łado­wa­nia NP-W126 Do usta­le­nia
Łado­warka bate­rii BC-W126 Do usta­le­nia
Złą­cze­nie zasi­la­nia DC CP-W126 Do usta­le­nia
Zasi­lacz sie­ciowy AC-9V Do usta­le­nia
Adap­ter moco­wa­nia M M MOUNT ADAPTER Do usta­le­nia
Lampa bły­skowa moco­wana na gorą­cej stopce EF-X20 Do usta­le­nia
Lampa bły­skowa moco­wana na gorą­cej stopce EF-20 Do usta­le­nia
Lampa bły­skowa moco­wana na gorą­cej stopce EF-42 Do usta­le­nia
Pase­czek dodat­ko­wego uchwytu GB-001 Do usta­le­nia
Mikro­fon ste­reo­fo­niczny MIC-ST1 Do usta­le­nia
Pilot zdal­nego ste­ro­wa­nia RR-90 Do usta­le­nia
Zakrywka moco­wa­nia obiek­tywu w kor­pu­sie BCP-001 Do usta­le­nia

4.FUJIFILM X-T2 — pod­sta­wowa spe­cy­fi­ka­cja

Nazwa modelu FUJIFILM X-T2
Efek­tywna liczba pik­seli 24.3 miliona pik­seli
Matryca obrazu 23.6mm×15.6mm (APS-C) X-Trans CMOS III z fil­trem barw pod­sta­wo­wych
Czysz­cze­nie matrycy Ultra­dź­wię­kowe wibra­cje w opar­ciu o ele­menty pie­zo­elek­tryczne
Nośnik zapisu Karta pamięci SD / Karta pamięci SDHC / Karta pamięci SDXC UHS-II*7
Moco­wa­nie obiek­tywu Moco­wa­nie FUJIFILM X
Czu­łość Stan­dar­dowa czu­łość ISO AUTO (Dostępne ste­ro­wa­nie do  ISO12800)

ISO200 — 12800 (w kro­kach co 1/3)   (Stan­dar­dowa czu­łość wyj­ściowa)

Roz­sze­rzona czu­łość ISO ISO100/25600/51200
Celow­nik Elek­tro­niczny celow­nik

0.48-cala, około 2.36-miliona punk­tów, kolo­rowy celow­nik LCD (Pokry­cie obszaru kadru: około 100%)

Punkt oczny:  Około 23mm (od tyl­nej kra­wę­dzi oku­laru apa­ratu)

Regu­la­cja diop­trii: –4m-1-+2m-1

Powięk­sze­nie: 0.77x

Poziomy kąt widze­nia: Około 31° (Prze­kątny kąt widze­nia: około 38°)

Zin­te­gro­wany czuj­nik oka

Moni­tor LCD 3.0-calowy, pro­por­cje obrazu 3:2, około 1,040 tys. punk­tów, nachy­lany w trzech kie­run­kach kolo­rowy moni­tor LCD (nie­mal 100% pokry­cie pola kadru)
Zdję­cia seryjne 14.0 kadrów na sekundę (z elek­tro­niczną migawką),
8.0 kadrów na sekundę (z mecha­niczną migawką)11.0 kadrów na sekundę (z mecha­niczną migawką, gdy dołą­czony jest uchwyt zasi­la­jący VPB-XT2)
Fil­mo­wa­nie 4K 3840x2160 29.97P/25P/24P/23.98P do około 10 minut

Full HD 1920x1080 59.94P/50P/29.97P/25P/24P/23.98P do około 15 minut

HD 1280x720 59.94P/50P/29.97P/25P/24P/23.98P do około 29 minut

* Należy korzy­stać z karty pamięci UHS Speed Class 3 lub szyb­szej.

Zasi­la­nie Bate­ria wie­lo­krot­nego łado­wa­nia NP-W126S (Litowo-jonowa) (w kom­ple­cie z apa­ra­tem)
Wymiary / waga 132.5 mm (szer.) X 91.8mm (wys.) X 49.2mm (gł.) (Mini­malna głę­bo­kość: 35.4mm)

Około 507g (z bate­rią i kartą pamięci)

Około 457g (bez bate­rii i karty pamięci)

Stan­dar­dowa liczba zdjęć po nała­do­wa­niu baterii*8 Około 340 (gdy zamo­co­wany jest obiek­tyw XF35mmF1.4R i foto­gra­fo­wa­nie jest reali­zo­wane w try­bie Nor­mal)
Akce­so­ria znaj­du­jące się w kom­ple­cie Bate­ria litowo-jonowa NP-W126S, Łado­warka bate­rii BC-W126,

Pasek na ramię, Zakrywka otworu moco­wa­nia obiek­tywu w kor­pu­sie, Meta­lowy zaczep paska, Pokrywa ochronna, Narzę­dzie moco­wa­nia zaczepu,

Zakrywka “gorą­cej stopki”, Zakrywka ter­mi­nala syn­chro­ni­za­cyj­nego, Instruk­cja obsługi, karta gwa­ran­cyjna

*7: Listę kart dla który potwier­dzono kom­pa­ty­bil­ność można pobrać ze stron Fuji­film

*8: Pomiar sto­sow­nie do stan­dar­dów CIPA z wyko­rzy­sta­niem znaj­du­ją­cej się w kom­ple­cie bate­rii oraz karty SD. Liczba zdjęć, którą można wyko­nać po peł­nym nała­do­wa­niu bate­rii różni się zależ­nie od fak­tycz­nej pojem­no­ści bate­rii. War­tość ta nie gwa­ran­tuje wydaj­no­ści robo­czej bate­rii. Przy niskich tem­pe­ra­tu­rach liczba zdjęć, jaką można przy cał­ko­wi­cie nała­do­wa­nej bate­rii wyko­nać zmniej­sza się.

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Top