FUJIFILM EF-X500 — nowa, dedykowana dla serii X lampa błyskowa

Lampa bły­skowa od FUJIFILM, na razie wiemy o niej tyle co na papie­rze, ale jak pojawi się na rynku przyj­rzymy się bli­żej. A poni­żej infor­ma­cja pra­sowa.

FUJIFILM EF-X500
FUJIFILM EF-X500

We wrze­śniu 2016 Fuji­film roz­sze­rzy swoją gamę akce­so­riów do apa­ra­tów foto­gra­ficz­nych serii X o zaawan­so­waną, wie­lo­funk­cyjną lampę bły­skową moco­waną na gorą­cej stopce — model EF-X500.

Flesz EF-X500 jest moco­waną na gorą­cej stopce lampą bły­skową o licz­bie prze­wod­niej około 50*1.  Obsłu­guje ona tryb FP (syn­chro­ni­za­cja bły­sku z krót­kimi cza­sami migawki), dzięki czemu błysk może być syn­chro­ni­zo­wany z dowol­nym cza­sem migawki. Daje to moż­li­wość skon­cen­tro­wa­nia się na foto­gra­fo­wa­niu, gdy wyma­gane są krót­sze czasy migawki, na przy­kład aby sko­rzy­stać z nie­mal peł­nego otworu prze­słony w celu zacho­wa­nia pięk­nego efektu bokeh w tle zdję­cia.

Model EF-X500 oświe­tli plan zdję­ciowy dzięki moż­li­wo­ści ste­ro­wa­nia kil­koma jed­nost­kami naraz.

 

1Pod­sta­wowe cechy i funk­cje pro­duktu

  • Błysk FP

W przy­padku apa­ra­tów foto­gra­ficz­nych wypo­sa­żo­nych w migawkę szcze­li­nową, przy krót­kich cza­sach migawki pierw­sza i druga kur­tyna migawki prze­suwa się rów­no­cze­śnie przez kadr, zaś eks­po­zy­cja odbywa się poprzez zawartą mię­dzy nimi wąską pio­nową szcze­linę. Dla­tego też świa­tło z kon­wen­cjo­nal­nej lampy bły­sko­wej dociera jedy­nie do nie­wiel­kiego frag­mentu matrycy.  Z tego względu przy foto­gra­fo­wa­niu z bły­skiem muszą być uży­wane dłuż­sze czasy naświe­tla­nia i zakres dostęp­nych cza­sów migawki jest ści­śle ogra­ni­czony.

Lampa bły­skowa EF-X500 obsłu­guje tryb FP (syn­chro­ni­za­cja bły­sku z krót­kimi cza­sami migawki), w któ­rym emi­sja bły­sku jest kon­ty­nu­owana, gdy pierw­sza i druga kur­tyna migawki prze­su­wają się w poprzek matrycy, co umoż­li­wia foto­gra­fo­wa­nie z bły­skiem przy dowol­nych cza­sach migawki.

Foto­gra­fu­jąc przy nie­mal peł­nym otwo­rze przy­słony, by uzy­skać bokeh, nie­jed­no­krot­nie trzeba korzy­stać z krót­szych cza­sów migawki. Ten model lampy bły­sko­wej uwal­nia foto­gra­fu­ją­cych od ogra­ni­czeń zwią­za­nych z cza­sami migawki, pozwa­la­jąc w pełni poświę­cić się foto­gra­fo­wa­niu.

 

  • Bez­prze­wo­dowe ste­ro­wa­nie wie­loma lam­pami i kon­trola bły­sku TTL dla swo­bod­nego kre­owa­nia oświe­tle­nia pierw­szego planu i tła zdję­cia

Model EF-X500 może być wyko­rzy­sty­wany w zesta­wach wielu lamp bły­sko­wych uła­twia­ją­cych swo­bodne ste­ro­wa­nie oświe­tle­niem głów­nego motywu i tła, by kre­atyw­nie kształ­to­wać prze­strzeń zdję­cia. Ste­ro­wa­nie bły­skiem TTL jest dostępne dla poje­dyn­czej lampy, jak rów­nież dla zestawu obej­mu­ją­cego wiele lamp, można więc przy­stą­pić do foto­gra­fo­wa­nia bez potrzeby żmud­nych regu­la­cji zwią­za­nych z usta­wia­niem świa­tła bły­sko­wego.

Wiele lamp bły­sko­wych może być ste­ro­wa­nych mak­sy­mal­nie w trzech gru­pach, z któ­rych każda może mieć usta­wioną inną emi­sję świa­tła, co pozwa­lana jesz­cze bar­dziej pre­cy­zyjne kształ­to­wa­nie prze­strzeni świa­tłem.

 

  • Odporna na kurz i zachla­pa­nia kon­struk­cja roz­sze­rza zakres foto­gra­ficz­nych zasto­so­wań przy współ­pracy z apa­ra­tami foto­gra­ficz­nymi serii X

Jest to pierw­szy model lampy bły­sko­wej Fuji­film odpor­nej na kurz i zachla­pa­nia. Korzy­sta­jąc z lampy razem z odpor­nymi na nie­ko­rzystne warunki pogo­dowe apa­ra­tami serii X roz­sze­rzasz pole zasto­so­wań swo­jego foto­gra­ficz­nego sprzętu.

 

  • Inno­wa­cyjna kon­struk­cja z nisko poło­żo­nym środ­kiem cięż­ko­ści dosko­nale har­mo­ni­zuje z lek­kimi i kom­pak­to­wymi apa­ra­tami foto­gra­ficz­nymi serii X 

W wykoń­cze­niu przed­niej ścianki lampy bły­sko­wej EF-X500 wyko­rzy­stano powierzch­nię o fak­tu­rze skóry, by nawią­zać w ten spo­sób do apa­ra­tów serii X. Lampa został skon­stru­owana w taki spo­sób, że ma nisko poło­żony śro­dek cięż­ko­ści, aby uła­twić obsługę po zamo­co­wa­niu na apa­ra­tach serii X zna­nych ze swych lek­kich i kom­pak­to­wych kor­pu­sów.

 

  1. Inne cechy i wła­ści­wo­ści pro­duktu

① Mak­sy­malna liczba prze­wod­nia około 50 (ISO100・m) / 164 (ISO100·ft)*1

② Regu­la­cja kąta roz­syłu świa­tła odpo­wia­da­jąca ogni­sko­wym 24mm — 105mm*2 oraz moż­li­wość oświe­tle­nia pola widze­nia obiek­tywu 20mm*2 w przy­padku zasto­so­wa­nia nasadki sze­ro­ko­kąt­nej

③ Gło­wica lampy bły­sko­wej może być nachy­lana w górę o 90stopni,w dół o 10 stopni w lewo o 135 stopni oraz w prawo o 180 stopni, co pozwala na oświe­tla­nie sceny świa­tłem odbi­tym

④ Lampa wypo­sa­żona jest w lampę LED do wyko­rzy­sta­nia przy fil­mo­wa­niu, w roli oświe­tle­nia wspo­ma­ga­ją­cego AF, a także do roz­świe­tla­nia frag­men­tów kadru.

⑤ Lampa umoż­li­wia zare­je­stro­wa­nie do 10 kom­bi­na­cji róż­nych usta­wień. Można w ten spo­sób zare­je­stro­wać usta­wie­nia odpo­wia­da­jące róż­nym warun­kom foto­gra­fo­wa­nia i szybko uak­tyw­nić je w razie potrzeby.

*1 Przy kącie roz­syłu świa­tła odpo­wia­da­ją­cemu ogni­sko­wej 105mm (ekwi­wa­lent dla for­matu mało­obraz­ko­wego /35mm/)

*2 ekwi­wa­lent dla for­matu mało­obraz­ko­wego /35mm/

 

3Opcjo­nalne akce­so­ria

  • Zestaw na bate­rie zasi­la­jące “EF-BP1

Zewnętrzny zestaw na bate­rie zasi­la­jące “EF-BP1” mie­ści osiem ogniw AA. Skraca czas łado­wa­nia lampy oraz zwięk­sza dostępną liczbę bły­sków, jaką można wyko­nać na jed­nym kom­ple­cie bate­rii.

 

Nazwa pro­duktu Numer Modelu Zale­cana cena deta­liczna bez VAT
Zestaw na bate­rie zasi­la­jące <NOWOŚĆ> EF-BP1 Do usta­le­nia

 

 

4Lampa bły­skowa moco­wana na gorą­cej stopce EF-X500 — pod­sta­wowa spe­cy­fi­ka­cja

Typ Typ Lampa bły­skowa moco­wana na gorą­cej stopce
  Ozna­cze­nie modelu EF-X500
  Kom­pa­ty­bilne apa­raty foto­gra­ficzne *1 FUJIFILM X-T1, X-T2, X-Pro2

Nie­które funk­cje są dostępne także dla innych modeli serii X wypo­sa­żo­nych w gorącą stopkę, a także dla apa­ra­tów FinePixHS20EXRHS30EXRHS50EXR.

Gło­wica lampy Liczba prze­wod­nia Do około 50 (ISO100m) / 164 (ISO100•ft)

(przy kącie emi­sji świa­tła odpo­wia­da­ją­cym ogni­sko­wej 105mm*2)

  Pokry­cie bły­skiem pola kadru 24mm-105mm *2, Funk­cja Auto-zoom,

Około 20mm w przy­padku korzy­sta­nia panela sze­ro­ko­kąt­nego*2

  Nachy­la­nie 90°w górę, 10°w dół, 135°w lewo oraz w prawo 180°
  Tem­pe­ra­tura bar­wowa Około 5600K (przy peł­nej emi­sji bły­sku)
  Tryb FP (syn­chro­ni­za­cja bły­sku z krót­kimi cza­sami migawki) Obsłu­gi­wany*3
Kon­trola eks­po­zy­cji Sys­tem kon­troli eks­po­zy­cji TTL, Manu­alna, Błysk wie­lo­krotny (Manu­alna)
  Kom­pen­sa­cja bły­sku TTL –5.0EV — +5.0EV w kro­kach co 1/3

*W nie­któ­rych warun­kach usta­wie­nie to może nie zna­leźć odzwier­cie­dle­nia na zdję­ciu.

  Manu­alna regu­la­cja siły bły­sku 1/1 — 1/512 w kro­kach co 1/3

*Usta­wie­nia lampy bły­sko­wej są nieco ogra­ni­czone w try­bie FP.

  Siła bły­sku wie­lo­krot­nego 1/4 — 1/512 w kro­kach co 1/3
Łado­wa­nie Inter­wał bły­sku (przy peł­nej sile bły­sku i peł­nym nała­do­wa­niu bate­rii) Około 2.5 sekundy (Bate­ria NiMH)
  Liczba bły­sków (przy peł­nej sile bły­sku i peł­nym nała­do­wa­niu bate­rii) Około 170 razy (Bate­ria NiMH)
Bez­prze­wo­dowy sys­tem ste­ro­wa­nia wie­loma lam­pami Metoda komu­ni­ka­cji Trans­mi­sja optyczna
  Tryby dzia­ła­nia Lampa główna (TTL / Manu­alny / Wie­lo­krotny błysk / Wyłą­cze­nie)

Lampa zależna (TTL / Manu­alny / Wie­lo­krotny błysk / Wyłą­cze­nie)

  Kanały komu­ni­ka­cji Ch1 — 4
  Grupy lamp zależ­nych Do 3 grup (A / B / C)
Inne funk­cje Bez­prze­wo­dowy błysk zależny Obsłu­gi­wany (P-MODE /N-MODE)
  Oświe­tle­nie wideo — LED Obsłu­gi­wane (wbu­do­wane)
  LED —  wspo­ma­ga­nie AF / roz­świe­tla­nie frag­men­tów kadru Obsłu­gi­wane (wbu­do­wane)
  Panel reflek­tora Obsłu­gi­wany (wbu­do­wany)
  Dyfu­zor Obsłu­gi­wany (w kom­ple­cie)
Akce­so­ria w kom­ple­cie Akce­so­ria w kom­ple­cie Miękki fute­rał
    Mini-statyw
    Dyfu­zor
Źró­dło zasi­la­nia Źró­dło zasi­la­nia Cztery bate­rie AA (LR6 lub Ni-MH)
  Zewnętrzne źró­dło zasi­la­nia Zestaw do bate­rii zasi­la­ją­cych EF-BP1 (opcjo­nalny)
Wymiary i waga Wymiary Około 124.0mm (wys.) x 67.2mm (szer.) x 107.3mm (gł.)
  Waga Około 380g (bez bate­rii)

*1 Naj­now­sza lista kom­pa­ty­bil­nych apa­ra­tów foto­gra­ficz­nych zamiesz­czona jest na stro­nie fuji​film​.pl.
W przy­padku modeli FUJIFILM X-T1 oraz X-Pro2 wyma­gana jest aktu­ali­za­cja firmware’u.

*2 ekwi­wa­lent dla for­matu mało­obraz­ko­wego

*3 Tylko współ­pra­cu­jące apa­raty

Komentarze

komen­ta­rzy

Top