Fotografia podróżnicza — Marcin Dobas National Geographic Polska

Mar­cin Dobas pod­czas tar­gów Film Video Foto opo­wia­dał o foto­gra­fo­wa­niu w podró­ży. W cza­sie wykła­du poka­zu­je zdję­cia i opo­wia­da histo­rię ich powsta­nia.

Top