Fotografia podróżnicza — Marcin Dobas National Geographic Polska

Mar­cin Dobas pod­czas tar­gów Film Video Foto opo­wia­dał o foto­gra­fo­wa­niu w podróży. W cza­sie wykładu poka­zuje zdję­cia i opo­wiada histo­rię ich powsta­nia.

Komentarze

komen­ta­rzy

Top