Fotografia Pamiątkowa jako ul. Awaryjna 80/90

Gale­ria Asy­me­tria zapra­sza na wystawę:

Jerzy Lew­czyń­ski
Foto­gra­fia Pamiąt­kowa jako ul. Awa­ryjna 80/90

Kiedy: 27 lutego 2016, godz. 19:00 — 21:00
Miej­sce: Gale­ria Asymetria/Dom Funk­cjo­nalny ul. Jaku­bow­ska 16, War­szawa
www​.asy​me​tria​.eu
Kura­tor: Rafał Lewan­dow­ski, współ­praca: Julia Rey
Orga­ni­za­to­rzy: Fun­da­cja Asy­me­trii oraz Insty­tut Jerzego Lew­czyń­skiego (w budo­wie)

Arty­sta na prze­ło­mie lat 80/90-tych XX w. , w okre­sie sil­nych histo­rycz­nych prze­mian w Pol­sce, roz­po­czyna druk swo­ich prac foto­gra­ficz­nych w lokal­nym punk­cie ksero w Gli­wi­cach. Wydruki pod­pi­suje na odwro­cie, pie­czę­tuje i sygnuje i tak obok już zna­nych czarno-białych prac jak np. Pokaz Zamknięty (1959), poja­wiają się kolo­rowe pt. FOT PAM, wska­zu­jące na nowy cykl: Foto­gra­fii Pamiąt­ko­wej, odwzo­ro­wu­jący oto­cze­nie w odmien­nej niż dotąd for­mie tech­nicz­nej.

Podob­nież wg. Piran­dello zdu­mie­nie któ­rego doświad­cza aktor przed kamerą jest tej samej natury co uczu­cie obco­ści jakiego czło­wiek doznaje przed lustrem.

Foto­gra­fie pamiąt­kowe prze­no­szą nam w cza­sie podwójne zdu­mie­nie arty­sty; wobec wido­ków sza­rej codzien­no­ści w kraju trans­for­ma­cji i  wła­snych zdjęć w postaci mecha­nicz­nych repro­duk­cji.

Jerzy Lew­czyń­ski włą­cza się w świa­towy ruch Copy Art. Może nie jest tu przy­pad­kowa zupeł­nie w tym kon­tek­ście zbież­ność dat: w 1979 roku zostaje zor­ga­ni­zowny pierw­szy duży pokaz ruchu Copy Art pt. Elec­tro­works w Muzeum Geo­rge East­man w sta­nie Nowy Jork w USA, i w tym samym roku arty­sta (razem z Zofią Rydet) odwie­dza Nowy Jork z oka­zji udziału w wysta­wie Foto­gra­fii Pol­skiej w Inter­na­tio­nal Cen­ter of Pho­to­gra­phy.

Wal­ter Ben­ja­min napi­sał: „Nawet przy naj­do­sko­nal­szej repro­duk­cji nie ma mowy o jedy­nym, nie­po­wta­rzal­nym związku dzieła sztuki z miej­scem i z miej­scem i cza­sem jego ist­nie­nia”, przy­zna­jąc jed­no­cze­śnie że do histo­rii obrazu Mony Lisy należy histo­ria jej kopii spo­rzą­dzo­nych w XVII, XVIIIXIX wieku.

Czy Jerzy Lew­czyń­ski, doświad­cza­jąc podwój­nego zdzi­wie­nia nad pra­cami ksero, para­dok­sal­nie nie przy­wraca foto­gra­fii jej miej­sca „tu i teraz”, uza­sad­nio­nego nie tylko grami wyzwo­lo­nego rynku kapi­ta­ło­wego, ale może przede wszyst­kim two­rząc dla niego nowe warunki widzial­no­ści?

Źró­dło: http://​asy​me​tria​.eu/​p​l​/​h​t​m​l​/​?​s​t​r​=​p​o​d​s​t​r​o​n​a​_​w​y​s​t​a​w​y​&​a​m​p​;​i​d​=​e​5​f​3​3​a​1​d​_​1​7​6​&​a​m​p​;​t​a​b​=​2​&​a​m​p​;​t=2

Komentarze

komen­ta­rzy

Top