Fotograf jest jednym z wielu”

"Fotograf jest jednym z wielu"

Foto­graf jest jed­nym z wie­lu”

Komentarze

komen­ta­rzy

Top