Targi Film Video Foto 7- 9 IV 2016

Wczy­tu­ję mapę…

Data/Czas
Date(s) — 07/04/2016 — 09/04/2016
10:00 — 6:00

Loka­li­za­cja
Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Łódz­kie

Kate­go­rie Nie Kate­go­rie


W kwiet­niu odbę­dą się XIX Tar­gi Film Video Foto. Oczy­wi­ście będzie na tar­gach. Mamy nadzie­je, że zoba­czy­my się tam z naszy­mi widza­mi.

Tar­gi Sprzę­tu Foto­gra­ficz­ne­go, Fil­mo­we­go i Video – FILM VIDEO FOTO to jed­no z naj­bar­dziej liczą­cych się wyda­rzeń bran­żo­wych nie tyl­ko w Pol­sce, ale i w Euro­pie. Tar­gi FVF dają swo­im roz­ma­chem moż­li­wość zapo­zna­nia się z naj­now­szym sprzę­tem foto­gra­ficz­nym, fil­mo­wym i video, ale tak­że nawią­za­nia kon­tak­tów z fir­ma­mi i ludź­mi, któ­rzy są odpo­wie­dzial­ni za wdra­ża­nie nowych tech­no­lo­gii.

Tar­gi cie­szą się bar­dzo dużą fre­kwen­cją odwie­dza­ją­cych zwią­za­nych z dzie­dzi­ną foto­gra­fii i video, nie tyl­ko w spo­sób zawo­do­wy, ale i hob­by­stycz­ny. W Łodzi pre­zen­to­wa­ny jest naj­now­szy sprzęt foto­gra­ficz­ny i opro­gra­mo­wa­nie do cyfro­wej obrób­ki obra­zu i mon­ta­żu video.

Na tere­nach tar­go­wych w Łodzi moż­na obej­rzeć sta­no­wi­ska naj­bar­dziej zna­nych marek na świe­cie zaj­mu­ją­cych się sprzę­tem foto i video, wziąć udział w warsz­ta­tach, pre­zen­ta­cjach, wysta­wach i spo­tka­niach z naj­lep­szy­mi foto­gra­fa­mi. Jak zawsze impre­zy towa­rzy­szą­ce dają odwie­dza­ją­cym dosko­na­łą oka­zję do zwięk­sze­nia swo­jej wie­dzy o foto­gra­fii i fil­mie.

Tar­gi to rów­nież bar­dzo atrak­cyj­na for­ma bez­po­śred­nich spo­tkań bran­żo­wych, dla­te­go FILM VIDEO FOTO jest dosko­na­łym miej­scem do nawią­zy­wa­nia kon­tak­tów biz­ne­so­wych.

Bookings

To wyda­rze­nie jest już w cało­ści zare­zer­wo­wa­ne.

Komentarze

komen­ta­rzy

Top