Creative Roadshow 2016

Paweł Duma i Grze­gorz Róg zapra­szają na Cre­ative Road­show 2016. Pod­czas warsz­ta­tów będą  mówili o tym, jak zadbać o szcze­góły w cza­sie foto­gra­fo­wa­nia, post­pro­duk­cji i jak to zapre­zen­to­wać w postaci per­fek­cyj­nego wydruku. Mają wie­dzę, którą chcą prze­ka­zać w spo­sób prak­tyczny. Oddają w ręce uczest­ni­ków naj­lep­szych ludzi i naj­lep­szy sprzęt. Wykłady, pre­zen­ta­cje, dopeł­nione indy­wi­du­al­nymi roz­mo­wami na sto­iskach, na któ­rych będzie można zoba­czyć pełne linie pro­duk­towe.

Komentarze

komen­ta­rzy

Top