Canon EOS C100 Mark II

Zanim zaczę­li­śmy roz­ma­wiać o kame­rze C100, Robert poka­zał jesz­cze film, który poka­zuje jak pra­cuje migawka w nowych 5-tkach. Warto zoba­czyć. Po za tym opo­wia­damy o całym pro­gra­mie EOS Cinema.

Komentarze

komen­ta­rzy

Top