Bamboo Spark — elektroniczny papier

Bam­boo Spark to  urzą­dze­nie Wacom, które pozwala ryso­wać na kart­kach i w łatwy spo­sób prze­sy­łać do table­tów czy smart­fo­nów. Rysuje się na zwy­kłym papie­rze, dedy­ko­wany dłu­go­pis i pod­kładka pod papie­rem kon­wer­tują nasz rysu­nek czy napis na wer­sję elek­tro­niczną.

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Top