Akurat Lighting — lampy do kamer

Na sto­isku BEiKS Machul­ski pre­zen­to­wało się wielu pol­skich pro­du­cen­tów róż­nego rodzaju sprzętu foto — video. Mię­dzy innymi firm Aku­rat Ligh­tung, któ­rej pro­dukt zdo­był medal tar­gów.

Komentarze

komen­ta­rzy

Top